-příjezd na chalupu možný od 16:30, odjezd v 10:00 (pokud se nedohodneme jinak)

-týden před příjezdem telefonujeme a domlouváme se na čase příjezdu

-v sezónu 15.6.-15.9. pronajímáme chalupu pouze na celý týden od soboty do soboty, v průběhu roku možno víkedy pátek až neděle, samostatný den pronajmeme pouze den v týdnu pondělí-čtvrtek, dny o víkednu samostatně nepronajímáme

Termín vám rezevujeme po zaplacení zálohy (50% z ceny), záloha se platí předem na účet 2500133263/2010, zpráva pro příjemce vaše jméno a příjmení.

Vzor, nájemní smlouva

SMLOUVA O PRONÁJMU REKREAČNÍ CHATY

Pronajímatel:

Eva Neduchalová

Pod Bořím 143/22

77900 Olomouc Radíkov

Tel. 733 257 053

a

Nájemce:

_________________________

_________________________

_________________________

Č.OP:

uzavírají smlouvu o pronájmu rekreační chalupy na dobu určitou takto:

1. Předmět a účel pronájmu

1.1. Předmět pronájmu

Rekreační chata Welles Horní Žleb 20 pozemek parc. č.104 a č.830/1 v k.ú. Dalov č.24554.

Výše uvedené včetně prostor wellness zahrady s jezírkem a vířivkou má nájemce právo užívat po dobu trvání platnosti této smlouvy výlučně. Nájemce má dále právo užívat společně s ostatními uživateli chaty veškeré vybavení a potřeby k chatě náležící příslušenství patřící k předmětu nájmu.

1.2. Účel pronájmu

Předmět pronájmu bude užíván výlučně k rekreačnímu pobytu.

2. Všeobecná ujednání

2.1. Nájemce zodpovídá za počet ubytovaných osob a to: osob. Maximální počet ubytovaných nesmí být nájemcem překročen. Na tyto osoby se vztahují práva a povinnosti dané touto smlouvou. Standartní cena pro 2 osoby na jeden večer je 3500,-kč 2.2. Nájemce je povinen předat po ukončení nájmu předmět pronájmu pronajímateli ve stavu v jakém ho převzal, tj. bez vad a poškození, v uklizeném stavu. Způsobí-li nájemce, nebo osoby, které

s ním předmět pronájmu užívají, škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Za nájemcem způsobenou škodu je pronajímatel, nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě zaplacením vyčíslené škodné částky hotově nebo převodem na účet pronajímatele. K tomuto účelu může být započtena kauce. Nebo může být škoda vyčíslena podle skutečných nákladů na následnou opravu a nájemce se zavazuje uhradit tuto skutečnou škodu. V případě, že bude škoda vyšší než 5 000,-Kč a nedojde k bezodkladné dohodě smluvních stran o náhradě škody, bude věc řešit Policie ČR.

2.3. Jako zajištění (kauci) je povinen nájemce zaplatit v den převzetí předmětu pronájmu částku ve výši 5000,- Kč v hotovosti oproti předání klíčů od objektu. Tato kauce může být použita na úhradu spotřebovaných energií nebo také na škody způsobené nájemcem v předmětu pronájmu. Nebude – li k těmto účelům použita, bude kauce v hotovosti vrácena nájemci při převzetí předmětu pronájmu zpět .

2.4. Noční klid musí být nájemcem dodržován od 22.00 hodin do 06.00 hodin.

2.5. V předmětu pronájmu je zakázáno kouření, užívání drog či jiných psychotropních látek, skladování silně hořlavých nebo výbušných látek, rozdělávání ohně mimo topeniště krbových kamen.

2.6. Pronajímatel může provést namátkovou kontrolu objektu v kteroukoli denní či noční hodinu tak, aby nerušil její užívání nájemcem či s ním ubytovanými osobami.

3. Nájemné, služby, splatnost

3.1. Výše nájemného za ve smlouvě stanovenou dobu pronájmu se stanovuje

na částku ,-Kč

3.2. Po objednávání pobytu dle domluvy je zaplacená 1/2 ceny pobytu tedy ,-kč na účet pronajímatele č. účtu: 2500133263/2010

A zbylá ½ ceny uhradí pronajímatel na místě v den pronájmu, tedy v hotovosti.

V den převzetí předmětu pronájmu je nájemce povinen zaplatit vratnou kauci ve výši 5000,- Kč. Tato platba se platí v hotovosti při převzetí objektu.

3.4. Vratná kauce ve výši 5000,- Kč bude v hotovosti vrácena nájemci při převzetí nepoškozeného předmětu pronájmu.

4. Doba nájmu, ukončení nájmu

Nájemní vztah je uzavírán na dobu určitou, a to od 16.30 od 10.00 hodin.

Pronajímatel je oprávněn vypovědět tento nájem, poruší – li nájemce závažně nebo opakovaně povinnosti dané v čl.2, odst. 2.1, 2.4, nebo 2.5 této smlouvy.

Porušení povinností nájemce daných v těchto ustanoveních smlouvy opravňuje pronajímatele k vypovězení této smlouvy s okamžitou platností. Nájemce je v takovém případě povinen bezodkladně vyklidit a opustit předmět pronájmu. Nájemce nemá v takovém případě nárok na vrácení nájemného ani jeho části.

5. Odstoupení od smlouvy

Nájemce může od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu do dne počátku nájemního vztahu. Takové odstoupení je sankcionováno, jak níže uvedeno.

V případě odstoupení od smlouvy doručeného pronajímateli méně než 14 dní před datem počátku nájemního, je povinen nájemce uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50% z výše nájemného.

6. Odpovědnost

Při předání předmětu pronájmu seznámí pronajímatel nájemce s provozem rekreačního objektu. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících předmět pronájmu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem. Chata se předává i přebírá v řádném stavu nepoškozená.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Nájemce potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

7.2. Účastníci smlouvy si tuto přečetli, porozuměli jí a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle.

8. Korona opatření

V případě Covid opatření a zamezení pronájmu ze strany státu v daný termín buď vracíme zálohu nebo ujednáme náhradní termín pronájmu.

Svůj souhlas stvrzují smluvní strany svými podpisy.

Místo:                  dne:

Podpis nájemce:         Podpis pronajímatele: